ادویه تندوری

این ادویه تند و اسپایسی است .

و برای انواع غذاها مثل جوجه کباب،چیکن تندوری و انواع خوراکها و خورش های مختلف کاربرد دارد.