ادویه سیب زمینی

این ادویه را در مرحله آخر به غذا و نباید حرارت ببیند.برای انواع خوراک ها مثل بندری ،سیب زمینی و ... مناسب است .