آل اسپایس

یه نوع توت خشک شده است که عطر و طعمی بین ادویه های مختلف مثل دارچین ،جوز هندی و ... دارد و به همین خاطر به این اسم معروف است .

بی نظیر برای خورش ها و خوراک های مختلف