نمک صورتی ریز

سنگ نمک صورتی ایرانی با دانه بندی ریز